Lầy hết sức lầy…

1801

Coi kĩ đoạn cuối để hiểu tại sao…