Ngạc nhiên chưa?

1990

Em mèo này con nhà võ rồi…